Quản lý Tuân thủ và Kiểm soát Chuỗi cung ứng

Tóm tắt công việc:

Ứng viên trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm về hai vai trò chính sau đây:

 • Triển khai và Quản lý chương trình Tuân thủ và Kiểm soát Chuỗi Cung ứng cho Masan High-Tech Materials, và sẽ làm việc tại Bộ phận Bán hàng & Tiếp thị.
 • Hỗ trợ và kiểm tra việc thực hiện và triển khai áp dụng các quy trình, quy định theo tiêu chuẩn ISO cho các Bộ phận, phòng ban trong toàn MHT. Việc này bao gồm cả làm việc với Giám đốc Điều hành tại Mỏ và các Trưởng bộ phận liên quan.


Quản lý Tuân thủ và Kiểm soát Chuỗi cung ứng sẽ giám sát hoạt động hằng ngày của các chương trình tuân thủ khác nhau như khả năng tiếp cận, quy tắc ứng xử trong chuỗi cung ứng và nhân quyền, và khoáng sản xung đột. Ngoài ra, vị trí này cũng hỗ trợ kỹ thuật cho các Bộ phận, phòng ban tại MHT trong việc triển khai hệ thống ISO và đạt được chứng nhận cùng với công tác kiểm toán/kiểm tra định kỳ nhằm bảo đảm sự tuân thủ. Vị trí này phù hợp cho ứng viên có trên 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc chức năng ở cấp Chuyên gia hoặc Quản lý, và có kinh nghiệm về Quy định của Liên minh Châu Âu về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất (REACH) và các Chương trình Tuân thủ Khoáng sản Xung đột như RMAP, BSP, ITSCI.

Vị trí này sẽ báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Bán hàng & Tiếp thị hằng ngày, phối hợp chặt chẽ với nhóm thu mua nguyên liệu Vonfram thuộc Bộ phận Bán hàng & Tiếp thi, đồng thời cũng phối hợp tốt với các Bộ phận khác trong MHT như Tài chính, Sản xuất và Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM). Báo cáo gián tiếp cho Giám đốc Điều hành để có quyền làm việc với các Bộ phận, phòng ban tại nhà máy về việc tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn. Vị trí này làm việc tại Văn phòng MHT ở Hà Nội. Đây là một cơ hội tuyệt vời để gia nhập một đội ngũ năng động và đang phát triển trong một môi trường làm việc nhanh, tốc độ.

Nhiệm vụ chính:

 • Thúc đẩy văn hóa liêm chính và trách nhiệm trong toàn tổ chức.
 • Quản lý hoạt động hằng ngày của các chương trình Tuân thủ Chuỗi cung ứng của MHT, bao gồm nhưng không giới hạn Khoáng sản Xung đột Dodd-Frank, REACH, ISO và các chương trình khác được giao.
 • Đưa ra hướng dẫn thực hiện hệ thống để triển khai và hỗ trợ thường xuyên các chương trình triển khai hệ thống quy định theo ISO hiện có và đã có kế hoạch cho các Bộ phận thuộc MHT (bao gồm ISO9001, 45001, 14001, 50001).
 • Cập nhật các yêu cầu pháp lý và thực hành tốt nhất để tư vấn và hỗ trợ nhóm Thu mua thuộc Bộ phận Bán hàng & Tiếp thị về các hoạt động Tuân thủ Chuỗi cung ứng.
 • Giám sát và hỗ trợ hoạt động tuân thủ hệ thống của Bộ phận. Xây dựng và thực thi hệ thống kiểm soát, quy trình quản lý rủi ro, đồng thời tìm cách cải thiện các chính sách tuân thủ ISO hiện có.
 • Chỉ dẫn việc triển khai hệ thống kiểm tra chế tài Nhận diện Khách hàng (KYC) một cách hiệu quả và kịp thời, sau đó phân tích kết quả và bảo đảm đưa ra phản hồi thích hợp theo chính sách nội bộ.
 • Là điều phối viên chính đối với tất cả các yêu cầu về chủ đề tuân thủ: Môi trường, Xã hội và Quản trị Doanh nghiệp (ESG), Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), Chuẩn Biểu mẫu Báo cáo Khoáng sản thuộc Khu vực Xung đột (CMRT).
 • Hỗ trợ các hội thảo và đào tạo trong toàn tổ chức nhằm cải thiện hiệu quả kiểm soát, nâng cao nhận thức và tăng cường hiểu biết về các Chủ đề về Tuân thủ Chuỗi Cung ứng.
 • Thực hiện thăm và kiểm tra thực địa định kỳ các nhà cung cấp chính. Ứng viên phải sẵn sàng đi công tác quốc tế thường xuyên.
 • Thu thập Dữ liệu Khoáng sản Xung đột nhằm hỗ trợ chương trình Tuân thủ Khoáng sản Xung đột của MHT. Duy trì và đánh giá danh mục tổng thể nhà cung cấp và nhà máy tinh luyện cho từng năm báo cáo. Bảo đảm hồ sơ chính xác và chịu trách nhiệm giải trình cao.
 • Chủ trì và điều phối công tác kiểm toán Khoáng sản Xung đột Hằng năm tại Công ty TNHH Vonfram Masan (MTC), một công ty con của MHT.
 • Bảo đảm rằng mọi vấn đề chưa chắc chắn có liên quan đều phải được gửi tới cấp phù hợp trong công ty, đồng thời liên hệ chặt chẽ với Bộ phận Pháp chế, Tuân thủ và Tài chính.
 • Duy trì danh mục các đơn vị và nhà cung cấp có rủi ro cao để Ban điều hành Công ty nắm bắt được.
 • Giám sát và theo dõi cơ sở dữ liệu hợp đồng và hỗ trợ nhóm Thu mua để quản lý Rủi ro Chuỗi Cung ứng một cách thích hợp.
 • Có năng lực lãnh đạo hiệu quả, đưa ra hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm và chỉ đạo để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm, Kỷ năng và Kiến thức

 • Có bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm kỹ thuật tương đương cùng với năng lực đã được chứng minh.
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc chức năng ở cấp Chuyên gia hoặc Quản lý
 • Có kiến thức về quy định và báo cáo về Tuân thủ Khoáng sản Xung đột và Quy định của Liên minh Châu Âu về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất (REACH).
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm (RBA) và Sáng kiến Khai khoáng Có trách nhiệm (RMI).
 • Có kinh nghiệm về soạn thảo và xem xét Biểu mẫu Báo cáo Khoáng sản Xung đột (CMRT).
 • Có kinh nghiệm về yêu cầu tuân thủ ISO, xây dựng hệ thống theo yêu cầu và đảm bảo sẵn sàng đánh giá.

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Định hướng theo quy trình
 • Có năng lực thiết lập và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa các phòng ban, ở các cấp trong toàn tổ chức
 • Có khả năng báo cáo ngắn gọn và chính xác, kỹ năng giao tiếp tốt kể cả kỹ năng thuyết trình.
 • Có năng lực phát hiện các khía cạnh cần cải thiện trong nhóm.
 • Nhiệt huyết và định hướng theo kết quả, có kinh nghiệm quản lý việc thực hiện các biện pháp đã thống nhất và tuân thủ thời hạn chặt chẽ.

Làm sao để ứng tuyển

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi qua email [email protected] và Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 7 ngày.