Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

May 11, 2016