Công ty Cổ phần Masan High-tech Materials thông báo lãi suất của trái phiếu MSR112023 (Mã chứng khoán: MSR11808) cho Kỳ Tính Lãi 06 (từ và bao gồm ngày 20/05/2021 đến và không bao gồm ngày 20/11/2021)

May 14, 2021