HĐQT Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan bổ nhiệm Ông Danny Le giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thiều Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

Apr 19, 2019