MSR công bố Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty

May 20, 2020