MSR thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả lãi kỳ 3 cho Trái phiếu MSR112023 (Mã chứng khoán: MSR11808)

Apr 20, 2020