Ngày 14/07/2023, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials đã ký kết Hợp đồng Kiểm toán số 23-02-00206 với Công ty TNHH KPMG để kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính của năm 2023

Jul 14, 2023