Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 8.993.091.220.000 đồng lên 9.892.398.780.000 đồng tại ngày 18/11/2019 và sửa đổi nội dung tương ứng trong Điều lệ Công ty

Nov 22, 2019