Nghị quyết HĐQT MSR phê duyệt việc MSR góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Tài nguyên Masan Thái Nguyên (MRTN) để tăng vốn điều lệ của MRTN

Jun 12, 2019