Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới (tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa: 1.000.000.000.000.000 VND)

Jan 28, 2021