Ông Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm khỏi Hội đồng Quản trị từ ngày 13/12/2019

Dec 13, 2019