Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cố phiếu của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan cho số lượng 15.902.430 cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi cổ tức

May 08, 2019