Thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tuấn lên làm Quyền Giám đốc Tài chính và miễn nhiệm ông Stuart James Wells khỏi vị trí Giám đốc Tài chính trong Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials

Jun 30, 2022