MASAN HIGH-TECH MATERIALS: TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Apr 25, 2022

Ngày 25 tháng 04 năm 2022 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR, “Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 với chủ đề “Tăng trưởng Bền vững” tại Khách sạn Melia Hà Nội.