MASAN HIGH-TECH MATERIALS TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Apr 20, 2023

Ngày 18 tháng 04 năm 2023 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR, “Masan High-Tech Materials”, “MHT” hoặc “Công ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 với chủ đề “Tăng trưởng bền vững” tại Hà Nội.