MASAN HIGH-TECH MATERIALS VÀ MITSUBISHI MATERIALS THIẾT LẬP LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC: MHT NHẬN ĐẦU TƯ 90 TRIỆU USD TỪ TẬP ĐOÀN NHẬT BẢN, TƯƠNG ỨNG 10% TỔNG SỐ CỔ PHẦN

Oct 26, 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2020 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (“MHT” hoặc “Công ty”) và Mitsubishi Materials Corporation (“MMC”) đã ký cam kết thiết lập liên minh chiến lược hướng đến mục tiêu phát triển nền tảng vật liệu vonfram công nghệ cao hàng đầu. Như một phần của hợp tác này, MMC sẽ đăng ký mua 109.915.542 cổ phiếu phổ thông mới theo phương thức chào bán riêng lẻ với tổng giá trị tiền mặt là 90 triệu USD (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận Đầu tư Chiến lược”). Sau khi hoàn tất phát hành, MMC sẽ nắm giữ 10,0% vốn cổ phần pha loãng hoàn toàn của Công ty, qua đó trở thành cổ đông lớn thứ hai của MHT.