MASAN RESOURCES HOÀN TẤT MUA LẠI NỀN TẢNG KINH DOANH VONFRAM CỦA H.C. STARCK: BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ CHẾ TẠO VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Jun 10, 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020 – Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”), công ty con do Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“MSR”) sở hữu 100% vốn, hôm nay đã công bố hoàn tất giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck Group GmbH (“HCS”) (sau đây gọi tắt là “Giao Dịch”).