MASAN RESOURCES KÝ HỢP ĐỒNG MUA LẠI NỀN TẢNG KINH DOANH VONFRAM CỦA H.C. STARCK: BƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ CHẾ TẠO VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Sep 17, 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2019 – Công ty TNHH Vonfram Masan (“MTC”), công ty con do Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“MSR”) sở hữu 100% vốn, đã ký hợp đồng mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck GmbH (“HCS”) (sau đây gọi tắt là “Giao Dịch”).