THỊ TRƯỜNG TIẾP TỤC CÓ NHỮNG DẤU HIỆU HỒI PHỤC

Jan 22, 2020

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2020 – Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (HNX-UpCOM: “MSR”, “Masan
Resources” hoặc “Công ty”), một trong những nhà sản xuất khoáng sản và hóa chất công nghiệp tích hợp lớn nhất tại Việt Nam, trân trọng công bố kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2019.