Quan hệ cổ đông

2023

27/03/2023

Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Material
 2. Các vấn đề dự kiến thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 3. Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023
 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
 5. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán
 6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023
 7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023
 8. Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2022
 9. Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2023
 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023
 11. Tờ trình về thù lao và ngân sách cho chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023
 12. Tờ trình về phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 13. Tờ trình về phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn
 14. Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT
 15. Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng và đăng ký giao dịch tập trung đối với trái phiếu riêng lẻ
 16. Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT
 17. Mẫu bản cung cấp thông tin
 18. Mẫu Giấy ủy quyền
 19. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023
 20. Thông báo đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT
 21. Đơn ứng cử vào HĐQT
 22. Mẫu sơ yếu lý lịch
 23. Phiếu biểu quyết số 1
 24. Phiếu biểu quyết số 2
 25. Thông báo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
 26. Thể lệ biểu quyết

2022

2021

2020

2019

2018

2016